سه‌شنبه, 26 تير 1403
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ 
یادداشت

هر ایرانی سفیری برای تامین برق پایدار-پرویز فرزین پور

در آستانه فصل تابستان و پیشبینی هوایی به مراتب گرمتر از سال گذشته شهروندان وظیفه شناس باید شعاع اثرگذاریخود را از خانواده به جامعه گسترش داده تا بتوانند همگان را برای تحقق رویکرد راهبردی و استراتژیک وزارت نیرو پایکار بیاورند.وزارت نیرو در ترویج فرهنگ بهینه م صر هیچگاه اعمال محدودیت در م صر و اعمال ف شار به م شترکان را دنبالنکرده و تنها در پی آن است تا با کاهش انرژی مصرفی مازاد بتواند به تامین برق پایدار مشترکان خانگی و تولیدکنندگانکمک کند.در مثالی بارز برای مناطق گرم سیری در موارد ب سیاری م شاهده شده عدهای اقدام به ا ستفاده همزمان از چند د ستگاهسرمایشی میکنند در صورتی که با یک و نهایت دو دستگاه نیز امکان خنک نگهداشتن محیط خانه وجود دارد.همچنین مطابق برر سیهای انجام شده در موارد متعددی عدم سرویس به موقع کولرها منجر شده تا عالوه بر کاهشچشمگیر میزان سرمادهی فشار مضاعفی بر سیستمهای سرمایشی اعمال شود که نتیجه آن افزایش محسوس مصربرق ا ست. به دنبال این مهم همچنین احتمال خرابی و از کار افتادگی سی ستمهای سرمای شی دو چندان می شود کههزینه تعمیر آنها ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد خانوارها تحمیل میکند.نادیده گرفتن دمای متعار برای استفاده از سیستمهای سرمایشی از دیگر موارد منجر به افزایش مصر برق است کهبدون تردید نخستین نتیجه آن محروم شدن خانوارها از طرح پاداش سراسری وزارت نیرو است چرا که در طرح پاداشخانوادهها با هر میزان مصر میتوانند در قبال کاهش مصر در مقایسه با سال گذشته از پاداشهای مختلف به ازایهر کیلووات ساعت برخوردار شوند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0