پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 30 تير 1398
اولویت های تحقیقاتی سال 1395 شرکت توزيع نيروی برق استان بوشهر
اولویت های تحقیقاتی سال 1395 شرکت توزيع نيروی برق استان بوشهر

1- طراحی و ساخت inverter برای کاهش مصرف انرژی در کولرها
2- اثرات جریان هجومی مجموعه ترانسهای توزیع در یک فیدر فشار متوسط نمونه هنگام کلیدزنی و ارائه راهکارهای کنترل آن
3- بررسی فنی- اقتصادی جایگزینی لامپهای گازی نسل قدیم با لامپهای گازی نسل جدید
4- بررسی فنی- اقتصادی شرایط ساحلی بر خوردگی تجهیزات و هادیهای شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر و ارائه راهکارهای ارتقاء بهره برداری
5- طراحي و ساخت پست هاي توزيع کشاورزي ضد سرقت
6- بررسي مسائل و مشکلات شبکه فشار متوسط زميني با کابل XLPE در نقاط ساحلي و ارائه راه کارهاي مناسب
7- بررسی فنی- اقتصادی تاثیر الاینده های نفتی و گازی صنایع موجود در پارس جنوبی بر تاسیسات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
8- تهیه سند چشم انداز صنعت بر استان بوشهر با رویکرد پدافند غیر عامل و مدیریت سرمایه
9- بررسي و تعيين راه کار مناسب جهت کاهش مشکلات ترانس هاي بي بار در مواجهه با کليدزني و اتصال کوتاه هاي نامتقارن
10- ارائه روش جايگزين اجرايي سيستم ارتينگ جهت جلوگيري از سرقت هاي متداول
11- بررسي تاثير المان هاي شبکه فشار متوسط بر ميزان تلفات در شبکه توزيع نيروي برق استان بوشهر

5.3.6.0
V5.3.6.0