جمعه, 30 شهريور 1397
اولویت های تحقیقاتی سال 1395 شرکت توزيع نيروی برق استان بوشهر
اولویت های تحقیقاتی سال 1395 شرکت توزيع نيروی برق استان بوشهر

1- طراحی و ساخت inverter برای کاهش مصرف انرژی در کولرها
2- اثرات جریان هجومی مجموعه ترانسهای توزیع در یک فیدر فشار متوسط نمونه هنگام کلیدزنی و ارائه راهکارهای کنترل آن
3- بررسی فنی- اقتصادی جایگزینی لامپهای گازی نسل قدیم با لامپهای گازی نسل جدید
4- بررسی فنی- اقتصادی شرایط ساحلی بر خوردگی تجهیزات و هادیهای شبکه توزیع نیروی برق استان بوشهر و ارائه راهکارهای ارتقاء بهره برداری
5- طراحي و ساخت پست هاي توزيع کشاورزي ضد سرقت
6- بررسي مسائل و مشکلات شبکه فشار متوسط زميني با کابل XLPE در نقاط ساحلي و ارائه راه کارهاي مناسب
7- بررسی فنی- اقتصادی تاثیر الاینده های نفتی و گازی صنایع موجود در پارس جنوبی بر تاسیسات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر
8- تهیه سند چشم انداز صنعت بر استان بوشهر با رویکرد پدافند غیر عامل و مدیریت سرمایه
9- بررسي و تعيين راه کار مناسب جهت کاهش مشکلات ترانس هاي بي بار در مواجهه با کليدزني و اتصال کوتاه هاي نامتقارن
10- ارائه روش جايگزين اجرايي سيستم ارتينگ جهت جلوگيري از سرقت هاي متداول
11- بررسي تاثير المان هاي شبکه فشار متوسط بر ميزان تلفات در شبکه توزيع نيروي برق استان بوشهر

5.0.0.0
V5.0.0.0