چهارشنبه, 2 اسفند 1396

دفاتر پیش خوان دولت

ليست دفاتر پيشخوان

خدمات رسانی برق از طریق دفاتر پیش خوان دولت:
   تعویض کنتور
   صدور قبض موردی و تسویه حساب
   صدور قبض المثنی
   ابطال عادی قبض
   تغییر مشخصات عمومی مشترک
   ثبت گزارش تست لوازم اندازه گیری
   تغییر کد خانوار
   جابجایی داخلی کنتور
   جابجایی خارجی کنتور
   اصلاح مشخصات غیر ریالی کنتور
   ثبت گزارش برقهای غیر مجاز
   تقسیط صورتحساب برق مصرفی
   ثبت برقهای آزاد کوتاه مدت
   اصلاح شماره فابریک کنتور
   ثبت درخواست انشعاب و بازدید
   اعلام هزینه و ثبت هزینه فروش
   ایجاد مشترکین
   سایر خدمات (هر گونه پاسخگویی به متقاضیان)

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8